نویسنده = افشین دانه کار
تعداد مقالات: 2
2. مدل تحلیلی طبقه بندی کاربری اراضی کشور در رویکرد مدیریت برنامه ریزی توسعه سرزمین

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-12

بیت الله محمودی؛ افشین دانه کار؛ جهانگیر فقهی