الگوی تبیین خط مشی های محیط زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه محیط زیست، کرج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر برای ارایه یک "الگوی تبیینی" در مورد خط مشی های عمومی وضع شده در زمینه محیط زیست است. در این مطالعه تلاش شده است تا با ترکیب رهیافت­های "حکومت محور" و رهیافت­های "جامعه محور" به نگاهی تلفیقی و تا حد ممکن جامع، دست یافته و آن را مبنایی برای پیشنهاد یک الگوی تبیینی قرار دهد. در نهایت الگوی پیشنهادی با ده متغیر مستقل، سه متغیر تعدیل کننده و یک متغیر وابسته ارایه می گردد. این الگو می تواند مبنایی برای ارایه فرضیه­های آزمون پذیر برای تبیین خط مشی های خاص محیط زیستی ­باشد.

کلیدواژه‌ها


- لیارد، پی آر.جی و والترز، 1،1(1377) "تئوری اقتصاد خرد"، ترجمه عباس شاکری، تهران،: نشرنی.
 
- شفریتر. جی ام (1388) "مبانی مدیریت  دولتی" ، ترجمه غلامرضا معمارزاده طهران، تهران: انتشارات اندیشه­ های گهربار.
 
- آشوری، داریوش (1370) "دانشنامه سیاسی"، (چاپ دوم)، تهران: انتشارات مروارید.
 
- الوانی، سیدمهدی و شریف زاده، فتاح (1379) "فرآیند خط مشی گذاری عمومی" (چاپ اول)، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
 
- نراقی، احمد (1378) "رساله دین شناخت"، (چاپ اول)، تهران: طرح نو.
 
- طه، حمدی (1366) "آشنایی با تحقیق در عملیات" (چاپ اول)، ترجمه محمدباقر بازرگان، تهران: نشر دانشگاهی.
 
- زاهدی، شمس السادات (1386) "توسعه پایدار"، (چاپ اول)، تهران: سمت.
 
- قاضی، ابوالفضل (1375) "بایسته­های حقوق اساسی" (چاپ دوم)، تهران: دادگستر.
 
- صادقپور، ابوالفضل (1375) "مباحثی در مهندسی اجتماعی"، (چاپ اول)، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 
- بشیریه، حسین (1374) "جامعه شناسی سیاسی"، (چاپ اول)، تهران: نشرنی.
 
- وبر، ماکس (1374) "اقتصاد و جامعه" (چاپ اول)، مترجم عباس منوچهری، مهرداد ترابی نژاد و مصطفی عمادزاده، تهران: مولی.
 
- ترنر، مارک و هیوم، دیوید (1379) "حکومتداری، مدیریت و توسعه" (چاپ اول)، مترجم عباس منوریان، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 
- احسانی، کاوه (1379) "باب  گفتگو"، فصلنامه فرهنگی و  اجتماعی گفتگو"،  تهران، تابستان 1379، شماره 28، ص 703.
 
- لاژوژی، ژوزف (1355) "نظام­های اقتصادی" (چاپ اول)، ترجمه شجاع الدین ضیائیان، تهران: دانشگاه تهران.
 
-تامین، ملوین (1373) "جامعه شناسی قشربندی و نابرابری اجتماعی" (چاپ اول)، ترجمه عبدالحسین نیک
 
 
-Deror, Yehezkel (1968), "Public Policy Making Re-Examined", Son Francisco: Chandler.
 
-Nakamura, Robert. T & Smallwood Frank (1980), "The Politics of policy Implementation",New York: St. Martins.
 
-Wright, E. Olin (1978), "Class, Crisis and State", New York: Left Books.
 
-Grindle, M.S & Thomas, J.W (1989), "Policy Makers, Policy Choices and Policy outcomes" : The Political Economy of reform in Developing Countries", Policy Sciences Vol 22 (3-4).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گوهر، تهران: توتیا.
 
- هومن، حیدرعلی (1376) "شناخت روش علمی در علوم رفتاری" (چاپ سوم)، تهران: نشر پارسا.
 
- لیتل، دانیل (1373) "تبیین در علوم اجتماعی" (چاپ اول)، ترجمه عبدالکریم سروش، تهران: صراط.