مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در فاز بهره برداری سکوهای نفتی و ارایه راهکارهای مدیریتی بهبود (مطالعه موردی سکویAB مجتمع نفتی ابوذر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته HSE، دانشگاه تهران، واحد پردیس ارس، ایران.

2 استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، ایران

چکیده

با توسعه صنایع و رشد تکنولوژی مساله ریسک در صنعت و تنوع مخاطرات به­طور چشمگیری افزایش یافته است.در چند دهه اخیر وقوع حوادث هولناکی مانند بوپال هند، سوسو ایتالیا ، فلیکسیورو انگلستان و همچنین شدت زیان­های جانی و مالی سوانح در صنایع مختلف اهمیت شناسایی مخاطرات و کنترل ریسک­های ایمنی و بهداشت شغلی را دو چندان نموده است.یک سیستم مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را در شناسایی، حذف و یا به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با مسایل بهداشتی و ایمنی شغلی و حفظ سلامت کارکنان  یاری می نماید این پژوهش با هدف کاهش اثرات سوء ریسک های ایمنی، بهداشت شغلی و ارایه راهکارهای مدیریتی به منظور ارتقاء و بهبود این سیستم در فاز بهره برداری سکوی  AB مجتمع نفتی ابوذر واقع در 75 کیلومتری غرب جزیره خارگ انجام پذیرفته است. به منظور اجرای این مطالعه ابتدا با استفاده از بازدیدهای میدانی  فعالیت­های موجود در سکوی AB مجتمع نفتی ابوذر به طور کامل شناسایی و در کاربرگ۱HAZIDکه مطابق روش اجرایی استاندارد  ایزو 17776 تهیه شده بود درج گردیدند. سپس با استفاده از روش شاخص گذاریو سه فاکتور احتمال وقوع، احتمال کشف، شدت و براساس نظر متخصصان عدد الویت ریسک برای هر یک از فعالیت­ها محاسبه و در کاربرگ مذکور درج گردید. میزان اعداد الویت ریسک۲ برای هر کدام از فعالیت­ها محاسبه شدو در انتها با توجه به نظرات متخصصان، راهکارهای مدیریتی به منظور کاهش میزان ریسک فعالیت­ها ارایه گردید. بر اساس یافته­های پژوهش و با استفاده از روش فوق 2/60% ریسک ها در ناحیه ریسک­های قابل تحمل،5/15% آنها در ناحیه ALARP(ریسک متوسط) و 3/24% در ناحیه ریسک غیرقابل تحمل (ریسک بالا) قرارداشتند. 

کلیدواژه‌ها


- رضازاده ، حجت الله (1391) " مهندسی ایمنی سیستم و ارزیابی ریسک"، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 
- رعایایی، عماد، خداشناسی، علیرضا (1389) " کاربد بررسی­های ایمنی (هزوپ) و (چه می­شود اگر) در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی"، انتشارات فن آوران
 
- کوهپایی، علیرضا، ستاره، هاشم (1385) " مهندسی ایمنی فرآیند (با رویکرد طراحی ذاتا ایمن)"، انتشارات فن آوران.
 
- جهانگیری، مهدی.، نوروزی، محمد امین (1391) " مدیریت و ارزیابی ریسک "، جلد اول، انتشارات فن آوران.