ارزیابی و بهبود HSE یکپارچه و عوامل ارگونومی کلان و نقشه شناختی فازی: در مورد یک پالایشگاه گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

2 کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران.

3 کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت، ایران.

چکیده

این مقاله با هدف ارزیابی و سلامت یکپارچه، ایمنی، محیط زیست و عوامل ارگونومی به روش نقشه شناختی فازی. این کار از طریق یکپارچه سازی ارگونومیک و کلان ارگونومیک به عنوان ترتیبات بهداشت و ایمنی شغلی در مدل سازی یکپارچه برای ارزیابی تاثیر چند وجهی خود را در بهره وری کارگران، میزان آسیب و رضایت به دست آورد. این مقاله از FCM به بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل HSEE روی شاخص های عملکرد سیستم استفاده می شود. نتایج FCM به توسعه شاخص های پیشرو و مفید برای مدیریت فعال از بهره وری، میزان آسیب دیدگی و رضایت شغلی استفاده می شود. نتیجه یک نظرسنجی جامع از 37 کارشناسان در اتاق های کنترل و فعالیت های تعمیر و نگهداری در پالایشگاه گاز بزرگ برای نشان دادن کاربرد و سودمندی روش FCM استفاده می­شود. علاوه بر این، نتایج FCM به تعیین ساختار علت عوامل HSEE و شاخص­های عملکرد سیستم استفاده می­شود. بنابراین به این نتیجه می­رسیم که عوامل کلان ارگونومی مانند دستورالعمل و آموزش و پرورش، آشنایی با قوانین سازمان و ارتباطات مناسب ترین کمک را به بهبود ایمنی کارگران، رضایت و بهره وری آنها می­کند.

کلیدواژه‌ها


Axelord, R. (Ed.). (1976) "Structure of decision: The cognitive maps of political elites", New Jersey: Princeton Univ, Press.
 
-Ayoub, M. A. (1990a) “Ergonomics deficiencies: I. Pain at work”, Journal of Occupational Medicine, 32(1.
 
-Azadeh, A., Fam, I. M., Khoshnoud, M., and Nikafrouz, M. (2008) “Design and implementation of a fuzzy expert system for performance assessment of an integrated health”, safety, environment (HSE) and ergonomics system: the case of a gas refinery, Information Sciences, 178.
 
-Azadeh, A., Fam, I. M., Nouri, J., and Azadeh, M. A. (2008) “Integrated health, safety, environment and ergonomics management system (HSEE-MS): an efficient substitution for conventional HSE”, MS. Journal of Scientific and Industrial Research, 67.
 
-Bertolini, M. (2007) “Assessment of human reliability factors: a fuzzy cognitive maps approach”, International Journal of Industrial Ergonomics, 37, 405e413.
 
-Bertolini, M., and Bevilacqua, M. (2010) “Fuzzy cognitive maps for human reliability analysis in production systems, in:  and Soft Computing, 252, 381e415production engineering and management under fuzziness”, Studies in Fuzziness
 
themanufacturing of circuit boards”, International Journal of Industrial Ergonomics, 7, 207e215.
 
-Champoux, D., and Brun, J. J. (2003) “Occupational health and safety management in small size enterprises: an overview of the situation and avenues for intervention and research”, Safety Science, 41, 301e318.
 
Bin, W. S., Richardson, S., and Yeow, P. H. P. (2010) “An ergonomics study of a semiconductors factory in an IDC for improvement in occupational health and safety”, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 16(3), 345e356.
 
- Burri, G. J., and Helander, M. G. (1991) “A field     study of productivity improvements in