ارایه برنامه راهبردی بهبود عملکرد شرکت ملی نفت ایران در حوزه انعقاد قراردادهای مهندسی، خرید و اجرا (EPC) با بهره گیری از روش SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات خوزستان، ایران

چکیده

برنامه­ریزی در پروژه­های نفتی نیازمند آگاهی و شناخت عمیق و دقیق از وضعیت حاضر می­باشد. در راه رسیدن به این هدف ابتدا باید نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدات مشخص و سپس استراتژی­های مناسب پیشنهاد شود. در این مقاله، ماتریس SWOT و روش تحقیق کیفی و کمّی جهت بهبود عملکرد شرکت ملی نفت استفاده شده است.ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه به شیوه جلسات بحث گروهی بوده و برای تحلیل اطلاعات از ماتریسSWOT و برای ارایه استراتژی­های مناسب از ماتریس QSPM استفاده گردیده است. از جمله مشکلاتی که این شرکت در مورد انعقاد قراردادهای مهندسی، خرید و اجرا با آن مواجه است می­توان به ضعف کارشناسان و مدیران در کار تیمی، عدم وجود استراتژی­ها و سیاست­های مدون در شرکت ملی نفت ایران جهت انعقاد قراردادهای نفتی و همچنین ضعف در مستندسازی پروژه­های نفتی اشاره کرد. در این مطالعه، مشخص شد که شرکت ملی نفت ایران از لحاظ انعقاد قراردادهای مهندسی، خرید و اجرا از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و از نظر وضعیت راهبردی در شرایط تدافعی (استراتژی WT) قرار دارد، با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل­های       به­عمل آمده در قالب جدول­های برنامه­ریزی راهبردی کمّی بهبود عملکرد شرکت ملی نفت ایران در حوزه انعقاد قراردادهای مهندسی، خرید و اجرا (QSPM)، شش راهبرد مبتنی بر شرایط تدافعی پیشنهاد گردید.استراتژی «تاکید بر تحقیق و توسعه در شرکت ملی نفت ایران» با امتیاز ماخوذه (59/4)، به­عنوان اولین و موثرترین راهبرد به­منظور بهبود شرایط حال حاضر پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


- آقالو، زهرا، نظری، احد (۱۳۸۸)، "بررسی تحلیلی تاثیر افزایش قیمت­های نامتعارف هزینه در قراردادهای EPC از نوع قیمت مقطوع و ارایه راهکار (صنایع نفت و گاز و پتروشیمی)"، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
 
- اعرابی، محمد (۱۳۸۵) "دستنامه برنامه ریزی استراتژیک"، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، چاپ اول.
 
- تقوی، سعید (۱۳۸۵) "آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت حرفه­ای و محیط زیست در پروژه­هایEPC "، پایان نامه کارشناسی ارشد.
 
- جوزی، سیدعلی و پاداش، امین (۱۳۸۶)"سامانه مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-EPC) "، انتشارات کاوش قلم، چاپ اول.
 
- حمید، حسین‌ (۱۳۹۰)"بکارگیری استراتژی  SDI و SWOT-AHP (مطالعه موردی: دهوک عراق"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 
- جوادین، سیدرضا و تاب، محمد (۱۳۸۸)"الگوی پیشنهادی تجزیه و تحلیل محیطی(SWOT) مراکز آموزش عالی ایران در راستای برنامه ریزی استراتژیک (مطالعه موردی دانشگاه ایلام"، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، صفحه 14.
 
- محرم نژاد، ناصر (۱۳۸۵)"مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست"، انتشارات مولف، چاپ اول.
 
- ناظمی، شمس الدین، فتحی، علی و دیده خانی، حسین (۱۳۹۰)"بکار گیری مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تحلیل سوات در برنامه ریزی استراتژیک آموزش عالی"، مجله توسعه و فناوری. شماره 2، صفحات      76 - 96.
- هانگر، جی دیوید، ال ویلن، توماس، ترجمه اعرابی، سید محمد و ایزدی، داوود (۱۳۸۴)" مبانی مدیریت استراتژیک"، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، چاپ دوم.
 
- Miika, K. (2004) "The Use of Value Focused thinking and the A وWOT hybrid Method in Tourism Management", Tourism Management Journal, Vol 56, pp 499-506.
 
 
- Osuna, E., Aranda, A. (2007) "Combining SWOT and AHP techniques for strategic planning", Viña del Mar, Chile.
 Costa    K.,    Pimentel  C.   (2009) "  Contract Management for International EPC Projects", Pp 9-72.