تلفیق روش‌های IUCN, IMO, Salm & Price برای بررسی ارزش حفاظتی تالاب ها ارزش حفاظتی تالاب ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل،اردبیل، ایران

2 استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

تالاب­ها مهم ترین زیستگاه آبی- خشکی می­باشد که در تعدیل آب و هوا، تامین آب، بقا و تغذیه سفره­های آب زیرزمینی، ایجاد زیستگاه پرندگان و آبزیان و جلوگیری از گسترش کویرها و نقش های حیاتی دارا  می باشند. علاوه بر گونه­هایی که درون تالاب زندگی می کنند، تعداد زیادی از گونه­های جانوری نیز وجود دارند که قسمتی از حیات آنها در تالاب بوده و یابه صورت غیر مستقیم به تالاب وابسته اند. در این تحقیق برای بررسی ارزش حفاظتی تالاب­ها از تلفیق 3 روش IUCN, IMO, Salm and Price  استفاده گردید. نتایج نشان داد که روش ایجاد شده قابلیت خوبی در بررسی شرایط حفاظتی تالاب­ها دارا می باشد. بنابراین در صورتی که امتیاز بندی نهایی بین 120 تا 150 باشد تالاب به عنوان پارک ملی و اگر بین 80 تا 120 به عنوان منطقه حفاظت شده ساحلی-دریایی یا پناهگاه حیات وحش و اگر بین 50 تا 120 به عنوان منطقه حساس و اگر کمتر از 50 امتیاز به عنوان مناطق آزاد (مناطق با حساسیت کم) معرفی می­گردد.

کلیدواژه‌ها


- بهروزی راد، ب (1366) "فهرست پرندگان مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست"، سازمان حفاظت محیط زیست، ص14. 
 - بهروزی راد، ب (1378) "تنوع زیستی در تالاب­ها، فصلنامه علمی محیط زیست شماره 29: صفحات 25-19.   
 - حسینی، س.م.، افخمی، م.، احمد پور، گ. و کرتولی نژاد، د (1388) "ارزیابی اکولوژیک تالاب میانگران ایذه با استفاده از مدل اصلاح شده ارزیابی اکولوژیک تالاب"، کشور کانادا، ماهنامه بین المللی مهندسی آب،
شماره 25: 51-47.
 - خیاط، ج (1370) "بررسی تالاب میانگران ایذه"، سازمان حفاظت محیط زیست استان خوزستان، ص92. 
- فواید تالاب­ها (ترجمه:ریافت) (1384) "سازمان IWRB,WA,AWB"، دیوید، ج.، و کلاریج، گ.، با همکاری محیط زیست، ص 9.
- کیخاونی، ش (1384) "بررسی توان اکولوژیکی و ارزش حفاظتی منطقه حفاظت شده مانشت فلارنگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم و تحقیقات اهواز، ص110.
- کفاشی، س (1384) "مدیریت تالاب شادگان با تکیه بر ارزشگذاری زیست محیطی و اقتصادی کیفیت آب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز، ص140.
- مجنونیان، ه. و میراب زاده، پ (1381) "مناطق حفاظت شده ساحلی- دریایی، ارزش­ها و کارکردها، سازمان حفاظت محیط زیست، چاپ اول،ص 406.
- مجنونیان، ه. و دانه کار، ا (1383) "معیارهای پیشنهادی ایران برای ارزیابی مناطق ساحلی به منظور تعیین مناطق حفاظت شده ساحلی- دریایی ایران"، مطالعه موردی: ارزیابی مناطق ساحلی خزر، مجله محیط شناسی، شماره 35: صفحات 32-9.
- نبوی، ج.، بهروزی راد، پ. و پاداش، ا (1384)  "گزارش بررسی پراکنش پستانداران و پرندگان استان خوزستان جلد اول"، انتشارات اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، ص 330.