حیات و بقای تالاب ها در پرتو حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 کارشناس محیط زیست

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تالاب‌‌ها به‌‌عنوان بخشی از محیط‌‌زیست از ارزش بوم‌شناختی بسیار مهمی برخوردار می‌‌باشند. با توجه به اینکه روند و توالی زیست موجودات آبزی و غیرآبزی در بوم‌سازگان‌های تالابی سریع‌‌تر از حالت عادی است، هرگونه دخل و تصرف در چرخه زیستی یک تالاب می‌‌تواند صدمات جبران‌‌ناپذیری بر ساختار گیاهی و جانوری آن وارد نماید. تالاب‌‌ها مولد محیط جهانی هستند و به‌‌عنوان بوم‌سازگان‌های غیر قابل جایگزین شناخته می‌شوند، بنابراین حیات و بقای آنها برای حفظ تعادل در کل ساختار محیط‌‌زیست حائز اهمیت است. توسعه ناهنجار ساختارهای اجتماعی و اقتصادی برای افزایش سطح رفاه بشریت در قرن اخیر و استفاده بی‌‌‌رویه از تالاب‌‌ها و تبدیل آنها به زمین‌‌های زراعی بدون اطلاع از ویژگی‌‌های مناطق تالابی، باعث نابودی گسترده این بوم‌سازگان‌ها شده‌‌است. با توجه به این نکته که حفاظت از تالاب‌‌ها نقش موثری در توسعه پایدار و کنترل تغییرات شدید آب و هوایی دارد، لزوم افزایش سطح آگاهی عمومی در مورد اهمیت حفاظت از تالاب‌‌ها به‌‌عنوان تنظیم‌‌کننده رژیم آب‌‌ها با آغاز دهه هفتاد میلادی نظر تابعان حقوق بین‌‌الملل را به خود جلب نمود. حقوق تالاب‌‌‌ها به‌‌‌عنوان یکی از بنیادی‌‌‌ترین حقوق نوین، شاخه‌‌‌ای از حقوق بین‌‌‌الملل محیط‌‌‌زیست است که برای اولین بار در قالب کنوانسیون بین‌‌الدولی 1971 رامسر تجلی یافت. این پژوهش سعی دارد ضمن معرفی اِجمالی تالاب‌‌ها و بیان دلایل اهمیت آنها در چرخه محیط‌‌‌زیست، به بررسی قواعد و مقررات بین‌‌‌المللی موجود و اثر آنها بر حفاظت و صیانت از تالاب‌‌‌ها و بیان چالش‌‌‌های موجود در اِعمال هر چه بهتر قواعد بین‌المللی در این زمینه بپردازد.

کلیدواژه‌ها


- امین منصور، جواد (1388) "رویکردهای بین المللی در برخورد با منابع طبیعی و محیط زیست"، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و سوم، شماره 3.
 
- سنایی پور ، سعید (1391) "بررسی ابعاد حقوقی معضلات دریاچه ارومیه از دیدگاه حقوق بین الملل محیط زیست"، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.
 
- سلیمی ترکمانی، حجت (1390) "بررسی مشکل زیست محیطی دریاچه ارومیه از منظر حقوق بین الملل محیط زیست"، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 58.
 
-رمضانی، قوام آبادی و محمد حسین و سعید سینایی پور (1392) "بررسی حقوقی پایبندی ایران به تعهد استفاده معقول از دریاچه ارومیه با تأکید بر کنوانسیون رامسر"، مجله حقوقی دانشگاه شیراز، دوره پنجم، شماره 3.
 
- رشیدی، حمید (1389) "فلسفه حقوق تالاب­ها"، تهران، نشر میزان، دوره سه جلدی، چاپ اول.
 
- قاسمی، ناصر (1384) "حقوق کیفری محیط زیست"، تهران، انتشارات جمل الحق، چاپ دوم.
 
- کاتوزیان، ناصر (1378) "مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران"، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ بیست و پنجم.
 
- کاتوزیان، ناصر (1377) "فلسفه حقوق"، ترهان، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
 
- موسوی، سید فضل ا..  (1392) "حقوق بین الملل محیط زیست (ترجمه)"، تهران، نشر میزان، چاپ دوم.
 
- منصوری، جمشید و نعمت ا.. خراسانی (1364) "تالاب­ها، ارزش و اهمیت آنها برای انسان"، مجله محیط شناسی، سال دوازدهم، شماره 13.
 
-“Manual constructed wetlands treatment of municipal waste waters”, (1999) U.S.E nvironmental protection Agency.
 
-Sulivan, Carolin A. (2011) ” Managing wetland: integrating natural and human procerses according to law”, hyd sci Journal.
 
-Shine, Clare, Deklemm, Cyrille, wetlands, (1999) “water and the law (using law to advance wetland conservation and wise use)”, IUCN Environmental policy and law paper, No.38.
 
-Ramsar hand book 3, (2010) “lawand institutions”.
 
 
-Liu, J. and J. Diamond (2005) ”Chain, Environment in a globalizing word “, Nature . 435:1179-1206
 
-Lepage, Ben (2011) “Wetlad integrating multidisciplinary concepts”, springer.
 
 Match for riginal “, science .293(5527):25-Kaiser, Jocelyn. (2001) ” Recreated wetlands no
.
 
-Marti, Aron (2011) ”Wetlands: a review, with tree case studies: china, u.s.a, ethipia “, International Resource Management.