تغییرات جمعیت جوجه آور سلیم خرچنگ خوار Drommas ardeola در جزایر پارک ملی دریایی دیر- نخیلو، بوشهر، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد محیط زیست، معاون دفتر تنوع زیستی حیات وحش، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 کارشناس ارشد محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست، بوشهر، ایران

4 دکتری مدیریت حیات وحش، اداره کل حفاظت محیط زیست، کرج، ایران

چکیده

در این پژوهش روند تغییرات جمعیت جوجه آور سلیم خرچنگ خوار Drommas ardeola در جزایر ام الگرم و نخیلو در پارک ملی دریایی دیر- نخیلو طی یک دوره 11 ساله (93-1383) مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور تعیین جمعیت جوجه آور سلیم خرچنگ خوار، آشیانه های فعال  در اواخر دوران تخم گذاری و قبل از تولد جوجه­ها شمارش شدند. نتایج نشان می­دهد که به طور میانگین در طی این مدت سالانه 397 ± 2464 جفت جوجه‌آور سلیم خرچنگ‌خوار در این جزایر جوجه‌آوری نموده‌اند. بیشترین جمعیت جوجه‌آور در سال 1386 با 3241 آشیانه و کمترین تعداد در سال 1391 با 1996 آشیانه شمارش گردید. این بررسی نشان می‌دهد جزایر نخیلو و ام‌الگرم از مهمترین زیستگاه های جوجه آوری سلیم خرچنگ خوار در منطقه خلیج فارس می‌باشند و در صورتی که عوامل طبیعی یا انسانی و یا تلفیقی از عوامل فوق بر روی هر کدام از زیستگاههای جوجه‌آوری تاثیر منفی بگذارد، این جمعیت می تواند زیستگاه جوجه‌آوری خود را تغییر داده و در جزیره دیگری جوجه‌آوری ‌نمایند. حفاظت مستمر از جزایر و زیستگاه های تغذیه ای، افزایش آگاهی­های عمومی در خصوص حفاظت از تنوع زیستی، آموزش جوامع محلی و مدیریت بازدیدکنندگان به خصوص در فصل تولید مثل می­تواند در بهبود شرایط جوجه آوری سلیم خرچنگ خوار در محدوده مطالعاتی موثر باشد. 

کلیدواژه‌ها


- بهروزی راد،  بهروز و همکاران (1385) "پایش زیست محیطی جزایر منطقه حفاظت شده مند با توجه به روند تغییرات جمعیت جوجه آور پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی" ، اداره کل محیط زیست بوشهر.
 
- جوادیان،  فاطمه و همکاران (1386) "پایش زیست محیطی جزایر چهارگانه منطقه حفاظت شده مند  با توجه به روند تغییرات جمعیت­های جوجه آور پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی (گزارش سال 1386) " اداره کل محیط زیست بوشهر.
 
- منصوری،  جمشید (1379) "پرندگان ایران"، نشر ذهن.
 
- میدان گازی پارس شمالی (1393) "برگرفته در تاریخ 2/10/1393 از http://www.pogc.ir/Default.aspx?tabid=63"
 
- وضعیت محیط زیست خلیج فارس (محدوده دریایی راپمی) (1382) "دفتر محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست (ترجمه)"، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
 
- Behrouzi-Rad, B. & Tayfeh, F.H. (2008) “Nest Counts for Western Reef Heron Egretta gularis and Four Sterna species (repressa, anaethetus, bergii, bengalensis) on Nakhiloo Island in the Persian Gulf from 2005 to 2007”, Podoces, 3: 45-52.
 
- Bibby, C. J., Burgess, N. D., Hill, D. A. & Mustoe, S. H. (2000) “Bird census techniques. London, UK: Academic Press”, London.
 
- Chiozzi, G., Marchi, G. D. & Semere, D. (2011) “Coloniality in the Crab Plover Dromas ardeola does not depend on Nest Site Limitation. Waterbirds”, 34(1): 77-81.
 
- Coulson, J. (2002) “Colonial breeding in seabirds. In E. A. Schreiber & J. Burger (Eds.)”, Biology of Marine Birds (pp. 88-113). Boca Raton, Florida, USA: CRC Press.