کاهـش پســماندهای بـیمارستانی با تأکید بر اهمیت همکاری و آگاهی پرسنل درمانی بیمارستان تجریش تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، ایران

2 استادیار مهندسی عمران، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی دکترای دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پسماندهای بیمارستانی یکی از انواع منابع مهم تولید مواد زاید است که به‌دلیل داشتن انواع میکرواورگانیسم­ها جزو خطرناک­ترین گروه پسماندهای شهری محسوب می­شوند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر در مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی می­باشد. این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی است که با استفاده از پرسشنامه و چک‌لیست استاندارد وزارت بهداشت و تکمیل آنها  از طریق مصاحبه مستقیم، در سال 1391 و برای بیمارستان تجریش انجام گرفت. به‌منظور تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، واریانس و انحراف از معیار، درصد، بیشینه و کمینه) و همچنین از آمار استنباطی شامل همبستگی پیرسون و تجزیه و تحلیل رگرسیونی چند متغیره برای پیش بینی متغیر وابسته بر اساس تغییرات متغیرهای مستقل استفاده شد. تحلیل‌های آماری به وسیله نرم افزار SPSS انجام شد. میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان به‌کارگیری کدبندی رنگی جهت تفکیک پسماندهای بیمارستانی بررسی و نتایج نشان داد هر چه کارکنان دارای سن، تحصیلات و سابقه کاری بیشتری باشند، میزان بکارگیری کدبندی رنگی جهت تفکیک پسماند کاهش می‌یابد. ۱۶ درصد از افراد مکرراً به عفونت ناشی از عدم رعایت ایمنی مبتلا شده‌اند. متغیرهای میزان ساعت کاری دارای همبستگی معنادار و مثبت می‌باشد به این معنی که کارکنانی که مدت زمان بیشتری در بیمارستان مشغول به فعالیت می‌باشند میزان اهمیت سیاست‌ها و استراتژی‌های مدیریت پسماندهای بیمارستانی را بهتر درک می‌کنند. نتایج بیان کننده اهمیت آموزش در مدیریت و اجرای صحیح پسماندهای بیمارستانی می­باشد. هر چند وضعیت این بیمارستان در مدیریت پسماند مطلوب می­باشد ولی می­توان با مدیریت صحیح آن را به شرایط استاندارد و ایده­آل نزدیک‌تر کرد.

کلیدواژه‌ها


- Abbasloo M, (2004) “Collection and disposal of Hospital waste in Khoy Hospitals”, Journal of Waste Management, Tehran University, Iran.
 
- Abdullah F, Qdais H.A, Rabi, A. Site,. (2008) “Investigation on Medical Waste Management Practices in Northern Jordan”, Waste Management 28 (2): 450-458.
 
- Akter N, Hussain Z. (2002) “Hospital Waste Management and it’s Probable Health effect: a lesson learned from Bangladesh”, Indian j Environ Health, 44(2):124-37.
 
- Askarian M, Vakili M, Kabir G. (2004) “Hospital Waste Management status in University Hospital of the Fars Province”, Iran, 14(4): 295 – 30.
 
- Cox M, Rhett C, Gudmundsen A., (1997) “Environmental Protection through Waste Management Implication for Staff development”, Junrse -Staff – Dev, Nar,13(2): 62-72.
 
- Jahandari M, Valipour M, (2003) “Collection and disposal of Hospital Waste in BandarAbbas Hospital”, Journal of Environmental Health in Iran; 9 (2) :24-26.
 
- Rezaie A, Moghadam Z, Amani A, (2007) “the Place of Separation of the Hospital Waste Management”, Fourth National Conference on Waste Management in Iran. 9 (2) :129-138.
 
- Salamzadeh M, (2001) “Hospital Solid waste Management in Orumiyeh Hospitals and Comparing with National Estandards with ISO 14001”, Mater thesis of Healthcare Management, Tehran University, Iran.
 
- Shalini S, Chauhan S. V. S. (2008) “Assessment of bio-medical waste Management in three apex government Hospitals of Agra”, Journal of Environmental Biology, Department of Botany, School of Life Sciences, Dr. B. R. Ambedkar University, Agra, India.
 
- Shahriyari A. (2005) “Hospital Waste Mangment in Golestan Hospitals”, Journal of Health care Management, Medical Tehran University, Iran.
 
- Shahriyari A, Nooshin SH. (2010) “Hospital Waste Mangment in Gorgan Hospitals”, Journal of Health care Management, Iran.
 
Trigg J.A. (1999) “Microbial examination of Hospital Waste”, MS thesis, West Virginia University, Morgantown.; 33-42.
- Wong K.V, Kashyap R. (1999) “Medical Waste Characterization”, J Environ Health, 57(10): 19-27.
 
on the use of auto-disable syringes in immunization services. Geneva: WHO Department of Vaccines and Biologicals njections” WHO-UNICEF-UNFPA joint statement- World Health Organization (1999) “Safety  of