ارزیابی باور عمومی خطرهای ناشی از آلودگی‌های محیط‌‌زیستی به‌‌ منظور بهبود گفتمان خطر (مطالعه موردی: کارخانه هایMDF آرین سینا وآرین شیمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانش آموختة کارشناسی ارشد مهندسی آلودگی های محیط زیست، دانشکده محیط زیست، کرج

3 استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استادیار دانشکده محیط زیست، کرج، ایران

چکیده

از زﻣﺎن ﭘﺬﻳﺮش اﻋﻼﻣﻴﻪ رﻳﻮ، روﻳﻜﺮد ﻣﺸﺎرﻛتی در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ‌زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﻌﺎﻫﺪات ﻣﺘﻌﺪد بین المللی مورد تاکید قرار گرفت. اﻳﻦ اﻋﻼﻣﻴﻪ بر نقش محوری ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﻲو ﺑﻮﻣﻲدر ﺗﻀﻤﻴﻦاﺳﺘﻔﺎده پایدار از ﻣﺤﻴﻂ زﻳـﺴﺖتاکید دارد. پروژه حاضر با پذیرش رویکرد مشارکتی کوشید تا به بررسی ادراک خطر احتمالی در مردمی بپردازد که در مجاورت کارخانه‌‌های MDF زندگی می‌کنند، بدین ترتیب، میزان واقع‌بینانه بودن ادراک خطر احتمالی و همچنین عوامل موثر بر آن مشخص می‌شود. سطح آلایندگی فعالیت این کارخانه از طریق جمع‌‌آوری و تجزیه و تحلیل مدارک کارشناسی موجود و همچنین  نمونه‌‌‌برداری و آزمایش پساب خروجی تایید شد. میزان باور عمومی افراد بومی منطقه و ارتباط آن با ویژگی‌های جمعیت شناختی از جمله سن، جنسیت، تحصیلات، داشتن فرزند و اشتغال درکارخانه از طریق پرسشنامه‌ای از نوع طیف لیکرت انجام گرفت. داده‌‌ها با آزمون های آماری T دونمونه ای، ضریب همبستگی اسپیرسون و رگرسیون خطی (p<0/05) تحلیل گردیدند. بر اساس نتایج، از کل پاسخ‌دهندگان 228 نفر(2/79 %) مرد و60 نفر(8/20%) زن و از این تعداد 180 نفر(5/62 %) دارای فرزند بودند. حداکثر میانگین سنی (40-30 ) و بیشترین سطح تحصیلات مربوط به دیپلم با (125) نفر (4/43 %) و حداکثر مخارج سالانه (بین5-10میلیون) برآورد شد. طبق نتایج زنان بیشتر ازمردان و افراد دارای فرزند بیشتر از افراد فاقد فرزند دارای ادراک خطر آلودگی می‌باشند. ادراک خطر با بالا رفتن سن افراد، رابطه مستقیم و با شاغل بودن در کارخانه رابطه‌‌ای معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها


- آمارنامه کشاورزی در سال زراعی، دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی. 
- دانشنامه آزاد ویکی پدیا.
 
  - سازمان هواشناسی استان مازندران.
 
- صادقی فر، حسن، خلیل زاده،  محمد علی.، (1378) "لیگنین ملانی و کاربردها "، دانشگاه آزاد قائمشهر، گروه شیمی.
 
- کرمی فرشاد، (1387) "تعیین کمی فرم آلدهید در پساب صنعتی بخ روش اسپکتومتری"، MCR ALS  دانشگاه زنجان گروه شیمی.
 
 -کلانتری خلیل (1391) "پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی – اقتصادی با استفاده از نرم افزار  spss"، انتشارات صبا.
- Arvai.Joseph, L.Risk Analysis (2003) “Ackel C. Controlling Waste Water color via Coagulation and Flotation”, 23:281-289.
 
- Bradford, R. A.  O’Sullivan, J. J. van der Craats,  I. M. , Krywkow, J. , Rotko, P. , Aaltonen, J., Bonaiuto, v., De Dominicis, S. Waylen, , K. , and Schelfaut, K., (2012) “Natural Hazards and Earth System Sciences”, 12: 2299–2309.
 
- Soo Lee, Ch.,Wook Lim, Y., Hyun Kim H., Yang,J,.and Chun Shin,D., (2012) “Exposure to heavy metals in blood and risk perception of the population living in the vicinity of municipal waste incinerators in Korea”, Environ SciPollut Res ;19:1629–1639.
 
- Dixon.R. Jose.p.s.J AM Cardiol Intv., (2009) , 2:91-96.