وضعیت مصرف کیسه پلاستیک در میادین میوه و تره‌‌بار مناطق 22 گانه تهران در سال 94

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 دانشیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

3 استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

مصرف بیرویه و نامناسب کیسه پلاستیک مشکلات متعدد زیست‌محیطی و توسعهای ایجاد میکند. به همین دلایل کشورهای بسیاری مصرف آن را با روش‌های مختلف مدیریت مینمایند. متأسفانه این مساله تاکنون در ایران چندان موردتوجه قرار نگرفته‌است. این مطالعه با هدف شناخت دقیق وضعیت موجود، شامل شناسایی وضعیت و الگوی مصرف کیسههای پلاستیکی یکبارمصرف در میادین میوه و ترهبار به‌عنوان مهم‌ترین مکان‌های توزیع کیسه پلاستیک طراحی و اجرا شد. در این مطالعه توصیفی تحلیلی. با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای طبقهای از هر منطقه شهرداری 20 فروشنده و بنابراین از تمام مناطق 22 گانه شهرداری تهران جمعا 440 فروشنده به روش تصادفی انتخاب گردید. برای اولین بار پرسشنامه مصرف کیسه پلاستیک مخصوص فروشندگان با استفاده از مروری بر متون و نیز نظر متخصصین، طراحی و اعتبارسنجی گردید و سپس به‌عنوان ابزار جمع‌آوری داده مورداستفاده قرار گرفت. طبق یافته‎های پژوهش، میانگین مصرف روزانه کیسه پلاستیک در هر غرفه مقدار 49/8 کیلوگرم و میانه 4 کیلوگرم بوده است. میزان مصرف از 100 گرم در روز در غرفه گیاهان دارویی و قارچ تا 80 کیلوگرم در روز در غرفه فرنگی [D1] متفاوت بوده است. البته میزان مصرف فقط به نوع غرفه بستگی نداشت بلکه به مکان جغرافیایی میدان  مرتبط بود. بیشترین میانگین مصرف مربوط به منطقه 3 شهرداری تهران و کمترین میانگین مصرف مربوط به منطقه 10 بود. این مطالعه با شناسایی میزان و الگوی مصرف میادین میوه و ترهبار مناطق 22 گانه شهر و نیز. مناطق و غرفههای دارای اولویت مداخله، اطلاعات مهمی برای جلب توجه و حساس سازی مدیران و تسهیل طراحی برنامه های مدیریت مصرف کیسه پلاستیک برای مدیران را فراهم نموده است. [D1]در متن توضیح داده اید که شامل چه مواردی است ولی اینجا برای خواننده نامفهوم است. اصلاح شود

کلیدواژه‌ها


- ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران  (1392) "پلاستیک بزرگترین آلاینده قرن"، روزنامه هدف و اقتصاد،25 تیرماه، 1391، وب سایت:
 
- فرهانی، م.، (1393) "تعداد کارگران میادین میوه و تره بار شهر تهران"، گزارش منتشر نشده سازمان میادین میوه و تره بار تهران، 1393.
 
- روزنامه ابتکار (1394) "روز بدون کیسه پلاستیک"، 22 تیر ماه 1393، وب سایت: www.Ebtekar/News.com
 
 - روزنامه همشهری آنلاین (1393) "هر روز یک کیسه پلاستیک کمتر"، 22 تیر ماه 1393، کد خبر 265699.
 
- Adane L, Muleta D., (2011) “Survey on the usage of plastic bags, their disposal and adverse impacts on environment: A case study in Jimma City”, Southwestern Ethiopia, journal of toxicology and environmental health sciences,; 3(8): p. 234- 248.
 
- Adane, L., Muleta, D., (2012) “Survey on the usage of plastic bags, their disposal and adverse impacts on environment: A case study in Jimma City, Southwestern Ethiopia”, jornal of Toxicology and envioronment Health science, 3(8); p.234-842.
 
- Australia CU, (2010) “Report on actions to reduce circulation of single-use plastic bags around the world”, Clean Up Australia.
 
- BARRINGER F. (2010) “a Step Toward BYOB (Bring Your Own Bag)”, New York Times,: p.16.
 
Cadman, J., Evans, S,, Holland, M., Boyd, R., (2005) “Environment Group Research Report, Proposed Plastic Bag Levy-Extended Impact Assessment”, AEA Technology Environment, Scottish Executive, Edinburgh.
 
- Chanprateep, S., (2010) “Current trends in biodegradable polyhydroxyalkanoates”, Journal of bioscience and bioengineering,;110 (6): p.621-632.
 
- Council, EL., (2005) “Paper or Plastic Available on: http://www enviroliteracy org/article php/1268 html.
 
- Connolly, J., Prothero, A., (2003) “Sustainable consumption: consumption, consumers and the commodity discourse”, Consum ption, Markets and Culture.;6(4): p. 275- 291.
 
- Coyle K. (2005) “Environmental literacy in America: What ten years of NEETF/Roper research and related studies say about environmental literacy in the US”, National Environmental Education & Training Foundation.
 
- Edwards, C., Fry JM. (2011) “Life cycle assessment of supermarket carrier bags”, Bristol: Environmental Agency Horizon House.
- Ellis, S., Kantner, S., Saab, A., Watson, M., Kadonaga, L., (2005) “Plastic grocery bags: the ecological footprint”, Student publications, VIPIRG publications, University of Victoria, PO Box..3050 p:1-19.
 
 
- Green, BD., Nix, RG., (2006) “Geothermal-The Energy under our Feet”, National Renewable Energy Laboratory, 2006..Higgs G. Integrating multi-criteria techniques with geographical information systems in waste facility location to enhance public participation, Waste management & research.;24(2): p.105-107.
 
- Hill, MK., (2010) “Understanding environmental pollution: Cambridge University Press”, UK.
 
- Karmarkar, UR., Bollinger, B., (2015) “BYOB: How Bringing Your Own Shopping Bags Leads to Treating Yourself and the Environment”, Journal of Marketing.;79(4): p.1-15.
 
- Lewis, H., Verghese, K., Fitzpatrick, L., (2010) “Evaluating the sustainability impacts of packaging: the plastic carry bag dilemma”, Packaging Technology and Science, 23 (3): p.145-160.
 
- Li, Y., Muthu, SS., Hu, J., Pik-Yin, M., Ding, X., Wang, L., (2010) “Eco-Impact of Shopping Bags: Consumer Attitude and Governmental Policies. Journal of Sustainable Development, ;3(2): P.71.
 
- Mac Donald, B., (2015) “United Nations Environmental Program Archive of E-Articles”, 2010 Available on; www .washingtonpost .com. Accessed  March.30.
 
- McBeth, W., Volk, TL., (2009) “The National Environmental Literacy Project: A baseline study of middle grade students in the United States”, The Journal of Environmental Education, 41(1): p.55-67.
 
- McLaren, D., (1992) “Friends of the Earth”, Planning Practice and Research, 7(3): p. 43-47.
 
- Mosquera E. Grassroots Efforts to Limit Single-Use Plastic Bag Consumption in Rhode Island.
 
- Onwuka, I., Agbo, C., (2014) “Impact of Sustainable Solid Waste Management on Economic Development–Lessons from Enugu State Nigeria, Journal of Economics and Sustainable Development, 5(9): p.130-139.
 
- Petcavich, Robert, J., (1994) "Disposable degradable recyclable plastic articles and synthetic resin blends for making the same", U.S. Patent No. 5, 367,003. 22 Nov..
 
- Pritchard, G., (2009) “Technical progress-but an uphill struggle for Western Europe”, Plastics, Additives and Compounding. 2007;9(6): p. 36-39.Ritch E, Brennan C, MacLeod C. Plastic bag politics: modifying consumer behaviour for sustainable development. International journal of consumer studies.;33(2): p. 168-174.
 
- Romer, JR., Tamminen, LM., (2013) “Plastic Bag Reduction Ordinances: New York City's Proposed Change on All Carryout Bags as a Model for US Cities”, Tul Envtl LJ..27: p. 237.
 
- SA., (2012) “Garbage, matters Concepts in new geographies of waste”, Progress in Human Geography, 36(6): p.780-799.
 
- Solutions, ES., Guenter, A., Murphy, R., Peberdy, S., Schumacher, C., Thacker K. (2011) “Plastic Bag Free Esquimalt. Royal Roads University”, Stevens, ES., (2002) “Green plastics: an introduction to the new science of biodegradable plastics, Princeton University Press, p.20-35.
 
- Sugiyama, H., Hirao, M., Mendivil, R., Fischer, U., Hungerbühler, K., (2006) “A hierarchical activity model of chemical process design based on life cycle assessment”, Process Safety and Environmental Protection, 84(1): p. 63-74.
 
- Thomas, N., Clarke, J., McLauchlin, A., Patrick, S., (2010) “Assessing the Environmental Impacts of Oxo -  Plastics  Across  Their  LifedegradableCycle”, Loughborough University, P. 7-22.
 
     
- Tough, R., (2007) “Plastic Shopping Bags: Environmental Impacts and Policy Options”, University Of Wellington.
 
- Wabnitz, C., Nichols, WJ., (2010) “Plastic pollution: An ocean emergency”, Marine Turtle Newsletter, 129: p.1-4.
 
- Williams, A., (2005) “Friends of the earth?”, Architects' Journal, 221(14): p .39-40.Yavetz B, Goldman, D,, Pe’er, S., (2009) “Environmental literacy of pre‐service teachers in Israel: a comparison between students at the onset and end of their studies”, Environmental education research, 15(4): p.393-415.
 
- (2015) “Plastic bags  consumption in 22 districts of  fruit and vegetable stores in Tehran
 
- Farkhondeh, F., Kish, M.S., “Student of Health Education, School of Public Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences”, Tehran, Iran.
 
- Keshavarz. Mohammadi, N., Ramezankhani, A.,  Motesaddi, S., khodakarim, S., “School of Public Health”, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.