اندازه‌گیری ریسک و کاربرد مدل انتخاب هکمن برای رفتار اجتناب از آلودگی آب (مطالعه موردی: شهر آبادان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

سلامتی برای تمامی افراد جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. افراد می‌کوشند خود را از قرار گرفتن در معرض انواع آلودگی‌ها مصون بدارند. بنابراین اقدام به رفتار اجتناب می‌نمایند. مقاله حاضر کوشید اثر ریسک ادراکی افراد از آب لوله‌کشی، ریسک گریزی آنها و نیز اثر برخی از ویژگی‌های اقتصادی-اجتماعی آنها بر رفتار اجتناب از آلودگی آب را برای شهروندان آبادان در سال 1395 بررسی نماید. به منظور تعیین ریسک‌گریزی یا ریسک‌پذیری افراد از پرسشنامه مرکز ملی مطالعات خانوار آمریکا استفاده شده است. نتایج نشان داد که درک ریسک افراد هم بر تصمیم برای رفتار اجتناب از آلودگی آب و هم بر مخارج صرف شده برای آن موثر است. همچنین اثر ریسک‌گریزی بر تصمیم برای اتخاذ رفتار اجتناب اثرگذار است. نتایج نشان داد که اگر افراد از کیفیت آب لوله‌کشی (رنگ، بو مزه) راضی باشند یا تاکنون در رابطه با استفاده از آن مشکلی نداشته باشند، احتمالا استفاده از آب لوله‌کشی را ادامه می‌دهند.      

کلیدواژه‌ها


- خداوردی­زاده، م.، خلیلیان، ص.، حیاتی، ب.، و پیش‌بهار، ا.، (1393) "برآورد ارزش پولی کارکردها و خدمات منطقه حفاظت شده مراکان با استفاده از آزمون انتخاب"، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 10، شماره 3، صفحه 267-290.
 
- زارع مهرجردی، م.، (1392) "ارزشگذاری ارتقای کیفیت محیط زیست در جنگل شادی شهرستان خاتم"، فصلنامه خشک بوم، دوره 3، شماره 1، صفحه 30-41.
 
- عیسی زاده، س.، جلیلی کامجو، پ.، مددی، س. و محمودی‌نیا، د.، (1391) "ارزشگذاری کالاهای غیربازاری مبتنی بر رویکرد ترجیحات بیان شده"، فصلنامه منابع طبیعی، دوره 1، شماره1، صفحه 36-21.
- منتظرحجت، ا.، و منصوری، ب.، (1395) "ارزشگذاری منافع زیست محیطی مطالعه موردی تالاب بامدژ"، فصلنامه مطالعات اقتصادیِ کاربردی ایران، دوره 5، شماره 18، صفحه 243-271.
- Adamowicz, W. L., Boxall, P., Williams, M., Louviere, (1998) “American journal of agricultural economics”, 80: 64-75.
 
- Ben-Akiva, M.E., and Lerman, S.R.(1985) “Discrete choice analysis: theory and application to travel demand”, MIT press, Cambidge, MA.
 
- Carson, R.T., Louviere, J.J., Anderson, D. A., Arabie, P., Bunch, D,. Henisher, D.A., Johnson, R.M,. Kuhfeld, W.F,. Steinberg, D,. Swait, S,. Timmermans, H,. and Wiley, J. B,. (1994) “Experimental analysis of choice”, Marketing Letters. 5(4): 351-36.
 
- Jenkins, A.W., Murray, B.C., Kramer, R.A. and Faulkner, S.P. (2010) “Valuing ecosystem services from wetlands restoration in the Mississippi Alluvial Valley”, Ecological Economics, 69: 1051–1061.
 
- Jutineh, A., Mitani, Y., Mantymaa, E., Shoji, Y., Siikamaki, P. and Svento, R. (2011) “Ecological Economics”, 70: 1231-1239.
 
- Lakshmi1, K.S., Sharma S., Rajesh1, T. and Chitra, V. (2009) “Captopril ameliorates sodium selenite induced cataractogenesis in rats: an in vitro and in vivo study”, Pharmacologyonline, 2: 1205-1215.
 
- Louviere, J., Hensher, D. (1982) “On the design and analysis of simulated choice or allocation experiments in travel choice modelling”, Transportation Research Record, 890: 11–17.
 
- Louviere, J.J., Hensher, D.A. (1983) “Using discrete choice models with experimental design
data to forecast consumer demand for a unique
 
cultural event. Journal of Consumer Research”, 10 (3): 348–361.
 
- Pathak, V., Tripathi, B.D. and Mishra, V.K.  (2011) “Evaluation of anticipated performance index of some tree species for green belt development to mitigate traffic generated noise”, Urban Forestry & Urban Greening, 10(61): 61-66.
 
- Setlhogile, T., Arntzen, J., Mabiza, C. and Mano, R. (2011) “Economic valuation of selected direct and indirect use values of the Makgadikgadi wetland system”, Botswana, Physics and Chemistry of the Earth, 36: 1071-1077.
 
- Westerberg, V.H., Lifran, R. and Olsen S. B. (2010) “To restore or not? A valuation of social and ecological functions of the Marais des Baux wetland in Southern France”, Ecological Economics, 69: 2383-2393.
 
- Rolfe, J., Bennett, J. (1996) “Valuing international rainforests: A choice modeling approach, Vanuatu Forest Conservation”, Research Report No. 12, University College, University of New South Wales, Canberra.
 
- McConnell, K., Tseng, W. (2000) “Some preliminary evidence on sampling of alternatives with the random parameters logit”, Marine Resource Economics, 14 (4): 317–332.
 
- McFadden, D. (1974) “Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In: Zarembka, P. (Ed.)”, Frontiers in Econometrics, Academic Press, New York.
 
- Lancaster, A. (1966) “New approach to consumer theory”, Journal of Political Economy, 74: 132-157.
 
- Newell L., W., and Swallow S. K. (2013) “Real- payment choice experiments: Valuing forested wetlands and spatial attributes within a landscape context”, Ecological Economics, 92: 37-47.