برآورد ارزش تفریحی دریاچه مارمیشو ارومیه به روش هزینه سفر فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

منابع طبیعی، کالاها و خدمات زیادی به جوامع بشری هدیه می‌کنند. استفاده‌های تفریحی یکی از فوائد این منابع به انسان‌ها است. سودهای تفریحی حاصل از این منابع باید تعیین گردند. تعیین سودها و ارزش‌ها نیز موجب برنامه‌ریزی صحیح مدیران برای حفاظت از آن‌ها شده و سبب انتقال سالم آن‌ها به نسل‌های آینده می‌گردد. در این تحقیق ارزش تفریحی دریاچه مارمیشو به روش هزینه سفر فردی برآورد گردیده است. در این روش، کل هزینه مصرفی یک فرد در طول بازدید از یک محل تفریحی بیانگر میزان تمایل به پرداخت او برای استفاده‌های تفریحی از آن می‌باشد‌. متغیر اصلی، تعداد بازدیدهای انجام گرفته از محل تفریحی در یک دوره زمانی مشخص می‌باشد.هزینه سفر به صورت مجموع هزینه‌های مسافرت (هزینه سوخت) و هزینه زمان (هزینه فرصت) بوده و متناسب با ویژگی‌های ایران محاسبه گردیده است. در پایان نیز، ارتباط یک سری متغیرهای اجتماعی- اقتصادی نظیر سن، درآمد، سواد و مکان جایگزین با تعداد بازدید به محل بررسی شده است. نتایج نشان داد که ارزش تفریحی منطقه 1296000000 ریال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


- احمدیان م.، مدنی ش.، خلیلی عراقی م. و رهبر ف. (1389) "برآورد ارزش اقتصادی آبسنگ‌های مرجانی جزیره کیش با توجه به استفاده تفریحی آن‌ها و بهره‌گیری از روش تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان"، اقیانوس شناسی، سال اول، شماره 4، ص 48-37.
 
- امامی م. و قاضی م. (1387) "برآورد ارزش تفریحی پارک ساعی در تهران با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط"، پژوهش‌های اقتصادی ایران، جلد 36، شماره 12، ص 202-187.
 
- امیرنژاد ح.، عطائی ک. و مهجوری ک. (1388) "تعیین ارزش تفریحی پارک‌های شهری (مطالعه موردی: پارک ائل گلی تبریز)"، دانش کشاورزی، جلد 19، شماره 20.
 
- امیرنژاد ح.، خلیلیان ص. و عصاره م. (1385) "تعیین ارزش‌های حفاظتی و تفرجی پارک جنگلی سی‌سنگان نوشهر با استفاده از تمایل به پرداخت افراد"، پژوهش و سازندگی، شماره 72، ص 24-15.
 
- پناهی م.، سعید آ.، گوپاهی م.، مخدوم ه. و زاهدی ق. (1386) "چگونه می‌توان ارزش تولیدات خدمات اکولوژیکی منابع جنگلی خزری را تقویم کرد؟"، محیط شناسی، سال سوم، شماره 42، ص 30-17.
 
- پرون ص. و اسماعیلی ع. (1387) "برآورد ارزش تفریحی جنگل حرا در استان هرمزگان"، اقتصاد کشاورزی، جلد 3، شماره 20، ص 118-105.
 
- دانشور ا. و منفرد س. (1389) "ارزش‌گذاری تفرجی پارک جنگلی با استفاده از روش رفراندوم (مطالعه موردی: پارک جنگلی تنگه مینو دشت)"، علوم و فنون منابع طبیعی، جلد 3، شماره 5، ص 10-1.
 
- خاکسار آستانه ح.، دانشور م.، کلاته عربی و. و اکبری س. (1390) "برآورد ارزش تفریحی پارک‌های جنگلی شهر مشهد با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (CVM)"، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 3، شماره 2، ص 78-61.
 
- سعودی شهابی س. و  اسماعیلی ساری ع. (1385) "تعیین ارزش تفرجگاهی تالاب انزلی به روش هزینه سفر(T.C.M)"، علوم تکنولوژی محیط زیست، دوره هشتم، شماره 3، ص 61 تا 70.
 
- کاویان پور، ک. (1378) "ارزش‌گذاری اقتصادی پارک جنگلی سی سنگان و ارائه سیستم بهینه مدیریت"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.
 
- مجرد آشناآباد، م. (1378) "بررسی توالی بازسازی گیاهی در مناطق اسکان پناهندگان عراقی در آذربایجان‌غربی و ارزش‌گذاری اکولوژیکی آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
 
- مولائی، م.، قهرمانی‌زاده م. و مهدیزاده ی. (1388) "برآورد ارزش تفریحی کاخ سردار ماکو و تعیین عوامل موثر به تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان"، مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 20، ص 193-173.
 
- Barbier, E. B., et al. (1997) “Economic Valuation of Wetlands: A Guide for Policy Makers and Planners, Ramsar Convention Bureau”, Gland, Switzerland,www.Ramsar.org/lib/lib_valuation_ e.htm.
 
- Bateman, I. J. and Turner, R. K. (1993) “Valuation of the Environment, Methods and Techniques: The Contingent Valuation”, R.K. Turner (Editor) Sustainable Environmental Economics and Management, Bellhaven Press, London.
 
- Costanza, R. et al. (1997) “The value of the world's Services and Natural capital Nature”, No: 387, pp. 253-260.
 
- Damigos, D. and Kaliampakos, D. (2001) “Economic Valuation of Mined Land Reclamation: An Application of Individual Travel Cost Method in Greece”, International Conference of Mine Producing, Geology and Environment Protection, Varna-Bolgaria, June-3-9, 2001.
 
- De Groot, R. et al. (2002) “A typology for the classification and valuation of ecosystem functions, Goods and Services”, Ecological economics, No: 41, pp. 393-408.
- Dennis M. king, Marisa J. mazzotta (2000) “Dollar-Based Ecosystem Valuation Methods: Travel cost Method”, Natural resources conservation, www.ecosystemvaluation.org.
 
- Gluo Z., Xiao X., Gan Y and Zheng Y. (2001) “Ecosystem functions, services and their values, Cases study in Xing Shan country of China”, Ecological Economics, No. 38, pp. 141-154.
 
- Gurluk S. (2006) “The estimation of ecosystem services value in the region of Misi rural development project: Results from a contingent valuation survey”, Journal of Forest Policy and Economics, No: 9, pp. 209-218.
 
- Holden, A. (2000) “Environment and Tourism”, Routledge Introductions Environment Series.
 
- Lee C, and Han S. (2002) “Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent”, Tourism Management, No: 23, pp. 531-540.
 
- Leinhoop N. and MacMillan D. (2007)  “Valuating wilderness in Iceland: Estimating of WTA and WTP using the market stall approach to contingent valuation”, Land Use Policy, No: 24, pp. 289-295.
 
- McConnel, K. E. (1985) “The economics of outdoor recreation”, Handbook of Natural Resources and Energy Economics, Elsevier Science B. V. Amsterdam, Holland, Vol. 2, pp. 677-722.
 
- McConnel, K. E., and Strand I. (1981) “Measuring the cost of time in recreation demand analysis: an application to sport fishing”, American Journal of Agricultural Economics, No: 63, pp. 153-156.
 
- Moons, E. (2003) “The development and Application of Economic Valuation Techniques and their Use in Environmental Policy a Survey”, K. U. Leuven – CES- ETE.
 
- Sattout E.J, Talhouk S.N and Caligari P.D.S (2007) “Economic value of cedar relics”.
 
- Tisdell, C. A. (1991) “Economics of Environmental Conservation”, Elsevier Science Publisher, Amsterdam, Holland. pp. 359.
 
- Smith, V. K., et al. (1986) “A comparison of direct and indirect methods for estimating environmental benefits”, American Journal of Agricultural Economics, pp. 280- 290.
 
 
 Willis,  K.  C.  and  Garrod  G. D.  (1991)  “An
Individual travel cost method of evaluating forest recreation”, Journal of Agricultural Economics, No: 42, pp. 33-42- .