ارزیابی اقتصادی - محیط‌زیستی باغ‌های سنتی شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه قزوین

2 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه قزوین

3 کارشناس ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، دانشگاه قزوین

چکیده

باغداری و ایجاد باغ‌ها به‌خصوص در حاشیه شهرها همواره از مهم‌ترین اقدامات محیط‌زیستی در ایران بوده است. باغستان­های سنتی قزوین با سابقه تاریخی بیش از هزار سال، میراثی منحصر به فرد هستند که حفظ و نگهداری این میراث ارزشمند باید در زمره مهم‌ترین مسائل در برنامه­ریزی شهری قرار گیرد. هدف از این مطالعه، بیان لزوم توجه به ارزش‌های گوناگون محیط‌زیستی، فرهنگ و اقتصادی این باغ‌ها و ارائه معیارهایی برای سنجش ارزش­ محیط‌زیستی آنها می‌باشد. بدین منظور چهار گونه غالب از درختان آن انتخاب شده و بر اساس محاسبه‌های انجام شده توسط نرم افزار I-Tree و با توجه به مطالعات انجام شده در دانشکده کشاورزی دانشگاه Purdue آمریکا ارزیابی مورد نظر صورت گرفته‌است. نتایج پژوهش حاکی از اهمیت زیاد این باغستان­ها از    جنبه­های مختلف و لزوم حفظ و حراست از آن­ها می­باشد.

کلیدواژه‌ها


- اخوی‌زادگان، ع. (1381) "گزارش طرح مطالعاتی احیاء و ساماندهی باغات سنتی قزوین".
 
- پرهیزگاری، م. (1390) "مجموعه مقالات قزوین"، دفتر دوم، انتشارات روناس.
 
- دبیرسیاقی، م. (1376) "سفرنامه ابومعین ناصربن خسرو قبادیانی مروزی"، چاپ دومف تهران، انتشارات زوار.
 
- دهخدا، ع.ا. (1339) "لغت­نامه"، زیر نظر دکتر محمد معین، تهران: چاپ سیروس.
 
- رازی، ا.ا. (1010) "هفت اقلیم"، تصحیح و تعلیق جواد فاضل، جلد سوم، تهران: کتابفروشی علی اکبر علمی و کتابفروشی ادبیه.
 
- قزوینی، ع. (1373) "آثار البلاد و اخبار العباد"، تصحیح و تکمیل هاشم محدث، ترجمه جهانگیر میرزا، جلد اول، تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر.
 
- "گزارش مطالعاتی مهندسین مشاور معماری و شهرسازی آورث"، (1386).
 
- "ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن" (1387)، اﮐﺴﯿﮋن، آرﮔﻮن، ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﺋﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ.
 
- Michael N. Dana, (2014( “Landscape Tree Appraisal”, Purdue University Cooperative  Extension Service West Lafayette, Department of Horticulture,www.hort.purdue.edu/ext/HO_201.pdf
 
- Mobarghei, N. (2014) “The Value of Ecosystem services in Traditional Gardens, Around the City of Qazvin in Iran”, Shahid Beheshti University Environmental Science Research Institute Department of Environmental. Planning and design,www.sendzimir.org.pl/sites/default/files/presentations/Mobarghei.pdf,.