حذف یون نیکل (II) با استفاده از نانوذرات آهن(III) اکسید از محلول‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده شیمی، دانشگاه گیلان

2 استاد دانشکده شیمی، دانشگاه گیلان، رشت

3 دانشجوی دکتری، مؤسسه تحقیقات محیط‌زیست، رشت

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات آهن (III) اکسید به عنوان جاذب برای حذف یون نیکل (II) از آب در یک سیستم تعادلی منقطع مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات جذب با استفاده از نانوذرات آهن (III) اکسید سنتز شده در آزمایشگاه صورت گرفت. جهت مشخصهیابی ساختاری نمونه از تکنیک‌های FT-IR ،  SEMو  XRDاستفاده شد. برای تعیین شرایط بهینه جذب و ظرفیت جاذب، اثر پارامترهای موثر از قبیل pH، زمان تماس، وزن جاذب و غلظت اولیه مورد بررسی قرار گرفت.در مطالعه ترمودینامیکی، تغییرات انرژی آزاد استاندارد گیبس,آنتالپی استاندارد و آنتروپی استاندارد فرایند جذب اندازهگیری شد و مشخص گردید که واکنش گرماگیر بودهو خودبه خودی بودن فرایند جذب، با عامل آنتروپی کنترل میشود (KJ/mol.K 7/183+  ΔS°=و KJ/mol 7/2-( ΔG°= . برای درک بهتر مکانیزم جذب و تعیین ظرفیت جذب مطالعه سینتیکی، از معادلات سینتیک شبه مرتبه اول و دوم استفاده شد. سپس ایزوترم های جذبی لانگمویر و فروندلیچ بررسی شد و مطابقت خوب نتایج با مدل فروندلیچ و ظرفیت جذب برابر با mg/g 5/43 به‌دست آمد که بیانگر ظرفیت جذب خوب جاذب است.

کلیدواژه‌ها


- احمدی اسب چین، س.، (1394) "مقایسه مطالعات سینتیکی و هم دمای جذب زیستی نیکل به وسیله باکتری و جلبک­های قرمز و قهوه‌ای"، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، دوره 34، شماره 3، صفحات 46-41.
 
- فتحی، س، رضایی، ر، رشیدی، ع، کرباسی، ع، (1394) "مقایسه میزان حذف فلز سنگین کروم از محلول­های آبی با استفاده از نانوگرافن متخلخل مغناطیسی (NPG/Fe3O4) و نانوذرات آهن (Fe3O4)"، علوم و مهندسی محیط زیست، دوره 5، شماره 8، صفحات 11-1.
 
- Argun, M.E., (2008) “Use of clinoptilolite for the removal of nickel ions from water: kinetics and thermodynamics”, Journal of Hazardous Materials, 150(3), 587-595.
 
- Adolph, M.A., Xavier, Y.M., Kriveshini, P., Rui, K., (2012) “Phosphine functionalised multiwalled carbon nanotubes: A new adsorbent for the removal of nickel from aqueous solution”, Journal of Environmental Sciences, 24(6), 1133-1141.
 
- Alyüz, B., Veli, S., (2009) “Kinetics and equilibrium studies for the removal of nickel and zinc from aqueous solutions by ion exchange resins”, Journal of Hazardous Materials, 167(1), 482-488.
 
- Ajmal, M., Rao, R.A. K., Ahmad, R., Ahmad, J., (2000) “Adsorption studies on Citrus reticulata (fruit peel of orange): removal and recovery of Ni (II) from electroplating wastewater”, Journal of Hazardous Materials, 79(1), 117-131.
 
- Agarwal, S., Tyagi, I., Gupta, V.K., Dehghani, M.H., Jaafari, J., Balarak, D., Asif, M., (2016) “Rapid removal of noxious nickel (II) using novel γ-alumina nanoparticles and multiwalled carbon nanotubes: kinetic and isotherm studies”, Journal of Molecular Liquids, 224, 618-623.
 
- Adeli, M., Yamini, Y., Faraji, M., (2012) “Removal of copper, nickel and zinc by sodium dodecyl sulphate coated magnetite nanoparticles from water and wastewater samples. Arabian journ Ahmad, R., Haseeb, S., (2015) “Absorptive removal of Pb2+, Cu2+ and Ni2+ from the aqueous solution by using groundnut husk modified with Guar Gum (GG): Kinetic and thermodynamic studies”, Groundwater for Sustainable Development, 1(1), 41-49.
 
- Baseri, H., Tizro, S., (2017) “Treatment of nickel ions from contaminated water by magnetite based nanocomposite adsorbents: Effects of thermodynamic and kinetic parameters and modeling with Langmuir and Freundlich isotherms”, Process Safety and Environmental Protection, 109, 465-477.
 
- Dermentzis, K. (2010) “Removal of nickel from electroplating rinse waters using electrostatic shielding electrodialysis / electrodeionization”, Journal of Hazardous Materials, 173(1), 647-652.
 
- De Mello Ferreira, A., Marchesiello, M., & Thivel, P. X. (2013). Removal of copper, zinc and nickel present in natural water containing Ca2+ and ions by electrocoagulation. Separation and Purification Technology, 107, 109-117.
 
- Dehghani, M. H., Mahvi, A. H., Rastkari, N., Saeedi, R., Nazmara, S., Iravani, E., (2015) “Adsorption of bisphenol A (BPA) from aqueous solutions by carbon nanotubes: kinetic and equilibrium studies”, Desalination and Water Treatment, 54(1), 84-92.
 
- De Almeida Neto, A.F., Vieira, M.G.A., & da Silva, M.G.C., (2014) “Adsorption and desorption processes for copper removal from water using different eluents and calcined clay as adsorbent”, Journal of Water Process Engineering, 3, 90-97.
 
- Freundlich H.M.F., (1906) “Uber die adsorption in lasugen [Adsorption in solution]”, Journal of Physics and Chemistry, 57, 385–470.
 
- Farahmandjou, M., Soflaee, F., (2015) “Synthesis and Characterization of α-Fe2O3 Nanoparticles by Simple Co-Precipitation Method”, Physical Chemistry Research, 3(3), 191-196.
 
- Graillot, A., Bouyer, D., Monge, S., Robin, J. J.,
Faur, C., (2013) “Removal of nickel ions from aqueous solution by low energy-consuming sorption process involving thermosensitive copolymers with phosphonic acid groups”, Journal of hazardous materials, 244, 507-515.
 
- Ghaee, A., Shariaty-Niassar, M., Barzin, J., Zarghan, A., (2012) “Adsorption of copper and nickel ions on macroporous chitosan membrane: equilibrium study”, Applied Surface Science, 258(19), 7732-7743.
 
- Ho, Y.S., McKay, G., (1999) “Pseudo-second order model for sorption processes”, Process biochemistry, 34(5), 451-465.
 
- Kandah, M.I., Meunier, J.L., (2007) “Removal of nickel ions from water by multi-walled carbon nanotubes”, Journal of hazardous materials, 146(1), 283-288.
 
- Kadirvelu, K., Thamaraiselvi, K., Namasivayam, C., (2001) “Adsorption of nickel (II) from aqueous solution onto activated carbon prepared from coirpith”, Separation and purification Technology, 24(3), 497-505.
 
- Kumar, R., Barakat, M.A., Daza, Y.A., Woodcock, H.L., Kuhn, J.N., (2013) “EDTA functionalized silica for removal of Cu (II), Zn (II) and Ni (II) from aqueous solution”, Journal of colloid and interface science, 408, 200-205.
 
- Lin, Y.F., Chen, H.W., Chien, P.S., Chiou, C.S., Liu, C.C., (2011) “Application of bifunctional magnetic adsorbent to adsorb metal cations and anionic dyes in aqueous solution”, Journal of hazardous materials, 185(2), 1124-1130.
 
- Luther, S., Borgfeld, N., Kim, J., Parsons, J. G., (2012) “Removal of arsenic from aqueous solution: a study of the effects of pH and interfering ions using iron oxide nanomaterials”. Microchemical Journal, 101, 30-36.
 
- Langmuir, I., (1918) “The adsorption of gases on plane surfaces of glass, mica and platinum”, Journal of the American Chemical society, 40(9), 1361-1403.
 
- Lu, C., Liu, C., Rao, G.P., (2008) “Comparisons of sorbent cost for the removal of Ni2+ from aqueous solution by carbon nanotubes and granular activated carbon”, Journal of hazardous materials, 151(1), 239-246.
 
- Malamis, S., Katsou, E., (2013) “A review on zinc and nickel adsorption on natural and modified zeolite, bentonite and vermiculite: Examination of process parameters, kinetics and isotherms”, Journal of hazardous materials, 252, 428-461.
 
- Mehrabi, F., & Dil, E. A. (2017). Investigate the ultrasound energy assisted adsorption mechanism of nickel (II) ions onto modified magnetic cobalt ferrite nanoparticles: Multivariate optimization. Ultrasonics Sonochemistry, 37, 37-46.
 
- Panneerselvam, P., Morad, N., Tan, K.A., (2011) “Magnetic nanoparticle (Fe3O4) impregnated onto tea waste for the removal of nickel (II) from aqueous solution”, Journal of hazardous materials, 186(1), 160-168.
 
- Qiu, W., Zheng, Y., (2009) “Removal of lead, copper, nickel, cobalt, and zinc from water by a cancrinite-type zeolite synthesized from fly ash”, Chemical Engineering Journal, 145(3), 483-488.
 
- Shi, W.Y., Shao, H.B., Li, H., Shao, M.A., Du, S., (2009) “Progress in the remediation of hazardous heavy metal-polluted soils by natural zeolite”, Journal of Hazardous Materials, 170(1), 1-6.
 
- Shao, J., Qin, S., Davidson, J., Li, W., He, Y., Zhou, H. S., (2013) “Recovery of nickel from aqueous solutions by complexation-ultrafiltration process with sodium polyacrylate and polyethylenimine”, Journal of Hazardous materials, 244, 472-477.
 
- Shao, X., Song, G., (2013) “UV-visible Spectrophotometric Determination of Nickel in X70 Pipeline Steels based on the Reaction of Nickel with Dimethylglyoxime”, In ICPTT 2013: Trenchless Technology, 54-63.
 
- Samadi, M.T., Kashitarash, E.Z., Ahangari, F.,
 
 
Ahmadi, S., Jafari, S.J., (2013) “Nickel Removal from   Aqueous   Environments   Using   Carbon
Nanotubes, 38-44.
 
- Shaker, M. A., (2015) “Adsorption of Co (II), Ni (II) and Cu (II) ions onto chitosan-modified poly (methacrylate) nanoparticles: dynamics, equilibrium and thermodynamics studies”, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 57, 111-122.
 
- Singh, D., Verma, S., Gautam, R. K., Krishna, V., (2015) “Copper adsorption onto synthesized nitrilotriacetic acid functionalized Fe3O4 nanoparticles: kinetic, equilibrium and thermodynamic studies”, Journal of Environmental Chemical Engineering, 3(3), 2161-2171.
 
- Sharma, Y. C., Srivastava, V., (2009) “Separation of Ni (II) ions from aqueous solutions by magnetic nanoparticles”, Journal of Chemical & Engineering Data, 55(3), 1441-1442.
 
- Uğuzdoğan, E., Denkbaş, E.B., Kabasakal, O.S. (2010) “The use of polyethyleneglycolmethacrylate-co-vinylimidazole (PEGMA-co-VI) microspheres for the removal of nickel (II) and chromium (VI) ions”, Journal of hazardous materials, 177(1), 119-125.
 
- Yang, F., Sun, S., Chen, X., Chang, Y., Zha, F., Lei, Z., (2016) “Mg–Al layered double hydroxides modified clay adsorbents for efficient removal of Pb2+, Cu2+ and Ni2+ from water”, Applied Clay Science, 123, 134-140.
 
- Yang, S., Wu, Y., Aierken, A., Zhang, M., Fang, P., Fan, Y., Ming, Z., (2016) “Mono/competitive adsorption of Arsenic (III) and Nickel (II) using modified green tea waste”, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 60, 213-221.
 
- Yuh-Shan, H., (2004) “Citation review of Lagergren kinetic rate equation on adsorption reactions”, Scientometrics, 59(1), 171-177.