دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1394 
2. مدیریت راهبردی اکوتوریسم در منطقه زشک

صفحه 13-21

آزیتا فراشی؛ محمد سرباز؛ فاطمه طباطبایی یزدی


3. الگوی تبیین خط مشی های محیط زیستی

صفحه 23-30

علیرضا علوی تبار؛ مجید کردرستمی