دوره و شماره: دوره 1، شماره 5، بهار 1395، صفحه 1-63 
4. استفاده از تحلیل خلاء های تنوع‌زیستی در اولویت بندی حفاظت (مطالعة موردی: استان گلستان)

صفحه 49-54

عطیه گل محمدفرخانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سید حامد میرکریمی؛ علیرضا میکاییلی تبریزی